"Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Pokaż w kalendarzu: 
0

Projekt "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" – DRUGA EDYCJA już rozpoczęty! Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy!

 

 


CO? - Projekt "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" – DRUGA EDYCJA!


O INICJATYWIE
Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program rozpoczyna się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od indywidualnych predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

W ramach projektu:

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym (3 godz.);
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.


DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

SPOSÓB APLIKACJI
Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. 

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem.
Fundacja Onkologiczna Rakiety
al. Rzeczypospolitej 2/U-2 
02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl
tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie.

Twoja ocena: Nic Średnia: 5 (liczba głosów: 1)
Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego